Tây Ninh - Thứ Hai, 04/07/2022
Tìm kiếm

Chi tiết tin tức

19/5/1890 – 19/5/2022: KỶ NIỆM 132 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

TÊN NGƯỜI SỐNG MÃI VỚI NON SÔNG
Mỗi dịp tháng Năm, dân tộc Việt Nam lại hân hoan kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Đảng ta, dân tộc ta mãi mãi khắc ghi công ơn trời biển của Bác. Tên Bác - Hồ Chí Minh gắn liền với Đảng quang vinh, với dân tộc Việt Nam anh hùng.

BẢN LĨNH DÂN TỘC VIỆT NAM

Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ngày 19/5/1890, trong một gia đình nhà nho yêu nước, tại làng Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, một miền quê giàu truyền thống lịch sử, văn hoá và cách mạng. Truyền thống vẻ vang của quê hương và gia đình ảnh hưởng sâu sắc, mạnh mẽ đến việc hình thành nhân cách, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh.

Chứng kiến cảnh nước mất, nhà tan, các cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân ta theo các khuynh hướng cứu nước khác nhau đều lần lượt thất bại, máu đào của biết bao các bậc tiên liệt và nhân dân ta đã đổ xuống nhưng không giành được độc lập, tự do, Người nung nấu quyết tâm tìm con đường mới cứu nước, cứu dân.

Ngày 5/6/1911, tại bến cảng Nhà Rồng, khi đó mới 21 tuổi, mang theo trái tim cháy bỏng khát vọng giành độc lập, tự do cho dân, cho nước,Người bước lên con tàu Amiral Latouche Tréville (tàu Đô đốc Latútsơ Tơrêvin), bắt đầu hành trình bôn ba khắp năm châu, vừa lao động, học tập, vừa quan sát, nghiên cứu lý luận và kinh nghiệm các cuộc cách mạng điển hình trên thế giới. Hành trình này đã giúp Người hiểu rõ cội nguồn những khổ đau của nhân dân lao động là ở sự áp bức, bóc lột của chủ nghĩa tư bản đế quốc và nhận thức rõ rằng chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ và Người khẳng định: “Muốn giải phóng dân tộc phải tự mình làm lấy”. Người tin tưởng ở con đường đi của mình, tin tưởng ở sức mạnh của nhân dân, của dân tộc.

Người đã mở lối thoát khỏi lịch sử mất nước cho dân tộc Việt Nam với khát vọng mãnh liệt: “Độc lập cho Tổ quốc tôi, tự do cho đồng bào tôi” ( Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử. Nxb. Chính trị quốc gia, 2006, tập 1, tr.112 )

Khi đã định hình được con đường giải phóng dân tộc là theo cách mạng vô sản, Nguyễn Ái Quốc (tên Bác khi hoạt động cách mạng ở nước ngoài) gấp rút chuẩn bị các điều kiện thành lập chính Đảng vô sản ở Việt Nam. Một mặt tìm cách truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam, mặt khác Người tổ chức tập huấn bồi dưỡng lý luận cách mạng cho những hạt giống đỏ của cách mạng vô sản ở Việt Nam, đặt tiền đề cho hệ thống tổ chức bộ máy của Đảng, khởi thảo các văn kiện đầu tiên của Đảng. Khi đủ điều kiện, Người thay mặt Quốc tế Cộng sản đứng ra triệu tập, chủ trì thành công Hội nghị thành lập Đảng, tránh được nguy cơ nhãn tiền về sự cát cứ, phân rã lực lượng lãnh đạo cách mạng ở Việt Nam.

15 năm trực tiếp lãnh đạo cách mạng chuẩn bị các điều kiện tổng khởi nghĩa giành chính quyền, Hồ Chí Minh cũng cho thấy ý chí giải phóng dân tộc không gì lay chuyển được. Dù phải náu mình trong hang đá và rừng sâu để nuôi chí vùng lên cướp chính quyền; dù phải chịu sự hành hạ, tra tấn thể xác trong lao tù đế quốc, nhưng trong tâm trí của Người vẫn là “sao vàng năm cánh mộng hồn quanh”. Cười cợt với đau khổ, đó chỉ có thể là tâm hồn, cốt cách, bản lĩnh của bậc đại trí, đại nhân, đặt Tổ quốc và đồng bào trong con tim, khối óc người chiến sĩ Cộng sản lỗi lạc tầm vóc quốc tế. Có như thế, Hồ Chí Minh mới đủ tầm đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo toàn dân vùng lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay quần chúng cách mạng. dưới sự lãnh đạo của chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 2/9/1945, dân tộc Việt Nam chính thức trở thành dân tộc độc lập.

Khi đã ở tư thế một dân tộc thực sự độc lập, Hồ Chí Minh hóa thân vào tầm vóc một chế độ mới, tuy còn non trẻ nhưng đã đủ nguồn lực nội sinh, quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để kiên cường đánh bại thù trong giặc ngoài. Hai cuộc kháng chiến vệ quốc chống những siêu cường đế quốc, Hồ Chí Minh tiếp tục là biểu tượng của ngọn lửa yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, khát vọng hòa bình, thống nhất. Tự lực, tự cường, lấy sức ta mà giải phóng cho ta là tư tưởng chủ đạo, làm nên biểu tượng Việt Nam, hiện thân cho phẩm giá và lương tri nhân loại, đủ sức quét sạch quân xâm lược, làm nên Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, tiên phong, ngược dòng thử thách lịch sử, làm rạng ngời chân lý “không có gì quý hơn độc lập, tự do”.

Thời đại mà chúng ta đã và đang sống là thời đại độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; là tiền đồ lịch sử được Đảng, Bác Hồ chỉ lối soi đường; là nền tảng, bệ phóng cho Việt Nam tiếp tục vượt thách thức vững bước đi tới mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

ĐÓA SEN ĐẸP NHẤT CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM

Từ Làng Sen, Nam Đàn, Nghệ An, Hồ Chí Minh đã hòa mình cùng cuộc đấu tranh vĩ đại của nhân dân, dân tộc mình; vươn ra biển lớn để từ một người yêu nước chân chính thành người cộng sản chân chính, một nhà văn hóa lớn của phương Đông và phương Tây. Từ thế giới, Người lại trở về với nhân dân mình, dân tộc mình, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; lập nên nước Việt Nam dân chủ, cộng hòa; làm nên một Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”; tạo những tiền đề quan trọng cho trân “Điện Biên Phủ trên không” cuối năm 1972 trên bầu trời Hà Nội, cho Đại thắng mùa xuân 1975 hội tụ ở Thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng. Người để lại cho muôn đời sau tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức Hồ Chí Minh, phong cách Hồ Chí Minh, con đường Hồ Chí Minh.

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống các quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam; là kết quả của cả một quá trình vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta; là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý báu của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta; góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc trên thế giới, vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Tư tưởng Hồ Chí Minh và sự nghiệp cách mạng vô cùng phong phú, vĩ đại của Người không những là tài sản vô giá của dân tộc Việt Nam, nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam của cách mạng Việt Nam mà còn là đóng góp quý báu của Người vào sự nghiệp cách mạng của các dân tộc bị áp bức trên thế giới, vào sự phát triển những tinh hoa tư tưởng và văn hoá nhân loại.

Bác là tấm gương sáng ngời, mẫu mực về đạo đức cách mạng; biểu tượng về ý chí, nghị lực và sự phấn đấu nỗ lực không mệt mỏi để vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Người luôn nêu gương sáng về tính kiên định, bản lĩnh, lòng trung thành tuyệt đối với mục tiêu, lý tưởng cách mạng; tấm gương gần dân, tin dân, yêu thương, quý trọng nhân dân, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Người là hiện thân của tinh thần khoan dung, nhân ái Việt Nam; biểu tượng của đạo đức cách mạng cao đẹp, tinh thần quốc tế trong sáng, thuỷ chung, là sứ giả của hoà bình, hữu nghị giữa các dân tộc.

Bác là hiện thân của nếp sống giản dị, trong sáng, yêu lao động. Cả cuộc đời Người dấn thân chỉ với một mục đích "phấn đấu cho quyền lợi Tổ quốc và hạnh phúc của quốc dân" (Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh).

Đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là sự thống nhất giữa tư tưởng và hành động, giữa lời nói và việc làm, đã trở thành lẽ sống tự nhiên. Mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân ta đều tìm thấy trong những lời dạy của Người và từ tấm gương đạo đức cao đẹp của Người, từ phong cách Hồ Chí Minh những chuẩn mực cần học tập, tu dưỡng, rèn luyện để mỗi ngày càng trở nên hoàn thiện hơn, vươn tới những giá trị văn hoá chân - thiện - mỹ trong cuộc sống.

(tổng hợp)

PS-NgaySinhBac-2022.png

Lượt xem: 689

File đính kèm:

Bình luận

Thông tin tuyên truyền Xem thêm